Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Ordensregler

Ordensregler for Åsen Borettslag

Publisert 12-02-2017

ORDENSREGLER FOR ÅSEN BORETTSLAG
SIST ENDRET VED 2.6.2014, GJELDER FRA 16.06.2014
Ordensregler vedtatt på generalforsamling er merket(GF)


1.Formål og omfang
Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Dersom borettslaget har særlige regler for parkering, behandling av teknisk utstyr, rengjøring eller annet, er disse å anse som en del av ordensreglene.
 
2. Aktiviteter og støynivå
Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det skal være ro i borettslaget mellom klokken 2200-0600(GF). I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 2200, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging etc., tillates i tidsrommet:

 • på hverdager klokken 0700-2000
 • i helg og helligdager klokken 1000-1800.
 
3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer
Beboerne skal sørge for:
 • at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet. 
 • at avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen. 
 • å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i borettslaget. 
 • straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon. 
 • at veranda ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.
 • at område rundt boligen ikke brukes til oppbevaring av søppel eller skrot.
 • at utvendig vannkran stenges om høsten.
Andelseieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å sette opp veranda, levegger, parabolantenne, varmepumpe, gjerde(max 60cm (GF)).

Andelseier kan ikke uten godkjenning fra styret, overlate bruken av boligen til andre, jf. borettslagslovens §§ 5-3 flg. Overlating av bruken reduserer ikke andelseiers plikter overfor borettslaget.

Hver bolig disponerer(GF):
 • område foran huset (ved inngangsdør) til nærmeste vei.
 • ca 10 meter på baksiden, men dog ikke så langt at naboer ikke kommer frem med redskap o.l. til egen hage
Boliger med endevegg disponerer inntil 3 meter fra endeveggen, men det skal være passasje for de andre beboere mellom rekkehusene samt at adgang til stiger og felles vannuttak må ikke må forhindres. (GF)
 
4. Fellesarealer (GF)
Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive fellesarealene.

Hver rekke har ansvar for vedlikehold av det fellesarealet(rydding,klipping etc) som naturlig hører til rekken. 

Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne. 

Mat skal ikke legges ut på borettslagets område, da dette lett kan tiltrekke rotter og mus til boligene.

Om noen ønsker å disponere noe av fellesarealet på en spesiell måte, må uttalelse innhentes fra de andre beboere i rekken før styret avgjør en søknad.

Dugnadskomiteen står for organisering av vedlikehold av lekeplassene.
 
5. Kjøring og parkering
I utgangspunktet er borettslaget vårt bare prosjektert med en garasjeplass + en halv gjesteplass til hver bolig.

Alle skal i utgangspunktet parkere bilen i garasjen, både natt og dag. Parkeringsplasser foruten garasjene er primært for gjesteparkering.

Det er kun tillatt med biltrafikk til rekkehusene når det er nødvendig av- og pålessing av mye/tunge varer, av- og påstigning av bevegelseshemmede personer, syketransport og brannutrykning(GF). Begrensing av biltrafikken er for å hindre unødig trafikk med tanke på sikkerheten for alle oss som bor her.

Mellom kl. 22.30 og kl. 06.30 er det kun tillatt med transport av syke og funksjonshemmede.

All parkering utenfor ordinære parkeringsplasser er strengt forbudt(GF) og kan medføre borttauing for eiers regning uten videre forvarsel.

Motorkjøretøy som ikke er registrert eller av annen årsak ikke er i kjørbar stand, og som er hensatt på borettslagets parkeringsområde, kan borttaues for eiers regning.

Er eier eller bruker kjent, skal det før borttauing blir iverksatt, gis skriftlig varsel med en ukes frist for vedkommende til selv å fjerne kjøretøyet.

Beboerne har plikt til å informere sine besøkende om gjeldende regler m.h.t. kjøring og parkering(GF).

Garasjeporten skal være lukket og låst(GF).

Oppvarming av bil i garasje(GF):
 • Det skal brukes tidsur/koblingsur i forbindelse med bruk av motorvarmer/kupevarmer, slik at disse ikke er i bruk mer enn nødvendig.
 • Det er også viktig at ledningen som benyttes er i forskriftsmessig stand.

6. Dyrehold (GF)
Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer borettslagets regler for dyrehold.

Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskre­menter på borettslagets område.
 
7. Andre bestemmelser
Grilling er tillatt. Den som griller må ta hensyn til brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres.
 
8. Brudd på ordensreglene
Brudd på ordensreglene er å anse som misligholdog kan føre til sanksjoner.
 

Ordensregler for Åsen Borettslag

Publisert 12-02-2017

ORDENSREGLER FOR ÅSEN BORETTSLAG
SIST ENDRET VED 2.6.2014, GJELDER FRA 16.06.2014
Ordensregler vedtatt på generalforsamling er merket(GF)


1.Formål og omfang
Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø ved at alle tar hensyn til hverandre.

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

Dersom borettslaget har særlige regler for parkering, behandling av teknisk utstyr, rengjøring eller annet, er disse å anse som en del av ordensreglene.
 
2. Aktiviteter og støynivå
Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på naboene. Det skal være ro i borettslaget mellom klokken 2200-0600(GF). I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy etter klokken 2200, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, sliping, saging etc., tillates i tidsrommet:

 • på hverdager klokken 0700-2000
 • i helg og helligdager klokken 1000-1800.
 
3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer
Beboerne skal sørge for:
 • at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet. 
 • at avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå kondensskader og muggdannelse i boligen. 
 • å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i borettslaget. 
 • straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggdyr, kakerlakker eller lignende i boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon. 
 • at veranda ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.
 • at område rundt boligen ikke brukes til oppbevaring av søppel eller skrot.
 • at utvendig vannkran stenges om høsten.
Andelseieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som å sette opp veranda, levegger, parabolantenne, varmepumpe, gjerde(max 60cm (GF)).

Andelseier kan ikke uten godkjenning fra styret, overlate bruken av boligen til andre, jf. borettslagslovens §§ 5-3 flg. Overlating av bruken reduserer ikke andelseiers plikter overfor borettslaget.

Hver bolig disponerer(GF):
 • område foran huset (ved inngangsdør) til nærmeste vei.
 • ca 10 meter på baksiden, men dog ikke så langt at naboer ikke kommer frem med redskap o.l. til egen hage
Boliger med endevegg disponerer inntil 3 meter fra endeveggen, men det skal være passasje for de andre beboere mellom rekkehusene samt at adgang til stiger og felles vannuttak må ikke må forhindres. (GF)
 
4. Fellesarealer (GF)
Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive fellesarealene.

Hver rekke har ansvar for vedlikehold av det fellesarealet(rydding,klipping etc) som naturlig hører til rekken. 

Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne. 

Mat skal ikke legges ut på borettslagets område, da dette lett kan tiltrekke rotter og mus til boligene.

Om noen ønsker å disponere noe av fellesarealet på en spesiell måte, må uttalelse innhentes fra de andre beboere i rekken før styret avgjør en søknad.

Dugnadskomiteen står for organisering av vedlikehold av lekeplassene.
 
5. Kjøring og parkering
I utgangspunktet er borettslaget vårt bare prosjektert med en garasjeplass + en halv gjesteplass til hver bolig.

Alle skal i utgangspunktet parkere bilen i garasjen, både natt og dag. Parkeringsplasser foruten garasjene er primært for gjesteparkering.

Det er kun tillatt med biltrafikk til rekkehusene når det er nødvendig av- og pålessing av mye/tunge varer, av- og påstigning av bevegelseshemmede personer, syketransport og brannutrykning(GF). Begrensing av biltrafikken er for å hindre unødig trafikk med tanke på sikkerheten for alle oss som bor her.

Mellom kl. 22.30 og kl. 06.30 er det kun tillatt med transport av syke og funksjonshemmede.

All parkering utenfor ordinære parkeringsplasser er strengt forbudt(GF) og kan medføre borttauing for eiers regning uten videre forvarsel.

Motorkjøretøy som ikke er registrert eller av annen årsak ikke er i kjørbar stand, og som er hensatt på borettslagets parkeringsområde, kan borttaues for eiers regning.

Er eier eller bruker kjent, skal det før borttauing blir iverksatt, gis skriftlig varsel med en ukes frist for vedkommende til selv å fjerne kjøretøyet.

Beboerne har plikt til å informere sine besøkende om gjeldende regler m.h.t. kjøring og parkering(GF).

Garasjeporten skal være lukket og låst(GF).

Oppvarming av bil i garasje(GF):
 • Det skal brukes tidsur/koblingsur i forbindelse med bruk av motorvarmer/kupevarmer, slik at disse ikke er i bruk mer enn nødvendig.
 • Det er også viktig at ledningen som benyttes er i forskriftsmessig stand.

6. Dyrehold (GF)
Det er tillatt med dyr i borettslaget under forutsetning av at andelseier aksepterer borettslagets regler for dyrehold.

Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke sjenerer noen, eller etterlater ekskre­menter på borettslagets område.
 
7. Andre bestemmelser
Grilling er tillatt. Den som griller må ta hensyn til brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres.
 
8. Brudd på ordensreglene
Brudd på ordensreglene er å anse som misligholdog kan føre til sanksjoner.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Kongsberg

Torsdag
°C
Fredag
°C
Lørdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi